MÁY ĐÓNG ĐAI
MÁY ĐÓNG ĐAI
 
MÁY QUẤN MÀNG PALLET
MÁY ĐÓNG ĐAI
MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON
DỤNG CỤ CẦM TAY
Manual đóng đai, đóng tensioner & đóng đai sealer, MÁY ĐÓNG ĐAI

PP / PET đóng đai công cụ ban nhạc (tensioner đóng đai, đóng đai, đóng sealer)

Hướng dẫn sử dụng PP / PET đóng đai tensioner
manual PP/PET DỤNG CỤ CẦM TAY,plastic DỤNG CỤ CẦM TAY,polester DỤNG CỤ CẦM TAY,strapping tensioner,strapping sealer

manual PP/PET DỤNG CỤ CẦM TAY,plastic DỤNG CỤ CẦM TAY,polester DỤNG CỤ CẦM TAY,strapping tensioner,strapping sealer

manual PP/PET DỤNG CỤ CẦM TAY,plastic DỤNG CỤ CẦM TAY,polester DỤNG CỤ CẦM TAY,strapping tensioner,strapping sealer
B310
B311
B312

Duïng cuï buoäc daây( duøng chaát lieäu PLASTIC)

Tích hôïp buoäc chaët vaø haøn kín
Tieän lôïi khi söû duïng
Model NO
Beà roäng cuûa daây
Beà daøy cuûa daây
B310 Green
9-19mm
0.4-1.0mm
B311 Red
9-19mm
0.4-1.0mm
B312 Blue

9-19mm

0.4-1.0mm
     
     
Hướng dẫn sử dụng PP / PET đóng đai sealer
manual PP/PET DỤNG CỤ CẦM TAY,plastic DỤNG CỤ CẦM TAY,polester DỤNG CỤ CẦM TAY,strapping tensioner,strapping sealer

manual PP/PET DỤNG CỤ CẦM TAY,plastic DỤNG CỤ CẦM TAY,polester DỤNG CỤ CẦM TAY,strapping tensioner,strapping sealer

C306
C307

Duïng cuï buoäc daây( duøng chaát lieäu PLASTIC)

Tích hôïp buoäc chaët vaø haøn kín
Tieän lôïi khi söû duïng
Hướng dẫn sử dụng PP / PET đóng đai sealer
Model NO
Beà roäng cuûa daây
Chiều dài cánh tay
Beà daøy cuûa daây
C306
13mm
35mm
0.6mm
C308
16mm
35mm
0.6mm
C309
16mm
35mm
0.8mm
Hướng dẫn sử dụng PP / PET đóng đai sealer
Model No
Beà roäng cuûa daây
Chiều dài cánh tay
Beà daøy cuûa daây
C307
13mm
50mm
0.6mm
C310
16mm
50mm
0.6mm
C311
16mm
50mm
0.8mm
C312
19mm
50mm
0.8mm
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.MÁY ĐÓNG ĐAI

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Tel:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn